Seznam testerských pojmů

A-Z Glosář

 • acceptance criteria | akceptační kritériaSeznam stanovených kritérií, které musí komponenta neo systém splňovat proto, aby mohly být akceptovány.
 • acceptance testing | akceptační testováníUrčitá úroveň ověření funkčnosti testovaného systému. Zda je možné systém akceptovat před samotným zahájením do ostrého provozu a nebo zkušebního provozu.
 • accessibility testing | testování přístupnostiForma testování použitelnosti k ověření, zda komponenta nebo systém je použitelný všemi uživateli.
 • actor | aktérOsoba přicházející do styku s testovacím systémem, kterou reálny uživatel může v systému zastávat.
 • actual result | skutečný výsledekVypozorované chování při testování komponenty nebo systému.
 • ad hoc review| ad-hoc revizeKontrola nebo opětovné zkoumání prováděné nezávislými revidujícími a to neformálně bez strukturovaného procesu.
 • alpha testing | alfa testováníTyp akceptačního testování, které je prováděno v testovacím prostředí vývojářské organizace, ale lidmi mimo vývojový tým.
 • anomaly | anomálieOdchylka od běžné okolnosti, která se liší od očekávání ze specifikace požadavků, dokumentace, standardů nebo z něčích dojmů či zkušeností.
 • APIapplication programming interface | aplikační programové rozhraníTyp rozhraní, které zajišťuje komunikaci mezi dvěma platformami, které si vzájemně vyměňují data pomocí formálně definované struktury.
 • beta testing | beta testováníTestování poslední fáze před vydáním software v reálném prostředí pomocí koncových uživatelů, tudíž mimo organizaci / produkci.
 • black box | černá skřínkaJedná se o takzvané testování z pohledu uživatele, při kterém nemáme přístup k zdrojovým kódům aplikace nebo komponenty.
 • boundary value analysis | analýza hraničních hodnotTechnika testování černé skříňky, při které jsou testovací případy navrženy na základě hraničních hodnot. analýza hraničních hodnot. Jedná se o techniku, při které pro každou identifikovanou hranici vstupních a výstupních hodnot se vytvoří dva testcasy. Jeden na každe straně hranice. Tak blízko hranice, jak je to jen možné.
 • burndown chart | graf burn-downGraf, který slouží k provedení důkladné analýzy pokroku pro včasné dokončení sprintu znázorňující pracnost v závislosti na čase v dané iteraci.
 • CASE | computer aided software engineering | počítačem podporované softwarové inženýrstvíJedná se o vývoj software s využitím počítačové podpory, kdy jde o použití softwaru pří vývoji nebo-li údržbě počítačových programů, za účelem dosáhnutí vyšší kvality, bezchybnosti, udržovatelnosti apod.
 • change-related testing | testování související se změnamiTyp testování vyvolaný změnou v komponentě nebo systému.
 • checklist-based reviewing | revize založená na kontrolním seznamuRevizní technika vedená seznamem otázek nebo povinných atributů.
 • checklist-based testing | testování založené na kontrolních seznamechDruh techniky testování založený na zkušenostech, kdy tester používá obecný seznam položek, které mají být zaznamenány a zkontrolovány.
 • code coverage | pokrytí kóduInformace, do jaké míry byl kód otestován.
 • coding standard | standard kódováníNorma obsahující sadu doporučení, které určují charakteristiky návrhu nebo předpis návrhu dat či kód.
 • COTS | commercial off-the-shelf | krabicový software (COTS – commercial offthe- shelf)Typ produktu vyvinutý ve stejné podobě pro velké množství zákazníků na volném trhu a zároveň jsou typizované a připravené k prodeji tak, jak jsou (krabička na míru).
 • component | komponentaČást nebo díl systému, kterou lze izolovaně testovat.
 • component integration testing | integrační testování komponentTestování rozhraní a interakce mezi integrovanými komponenty.
 • component testing | testování komponentZaměřuje se na jednotlivé hardwarové nebo softwarové komponenty.
 • CM | configuration management | konfigurační managementDohled nad konfiguračními položkami s cílem identifikace a zdokumentování jejich funkcionálních a nefunkcionálních charakteristik.
 • confirmation testing | konfirmační testováníTestování, které souvisí se změnami prováděné po opravě defektu s cílem potvrdit, že selhání způsobené tímto defektem se již neobjeví.
 • contractual acceptance testing | smluvní akceptační testováníTestování za účelem ověření, zda systém splňuje dané smluvní požadavky.
 • DoD | definition of done | DodéčkoPřidat text tooltipu
 • data-driven testing | testování řízené datyPřidat text tooltipu

Testeři

Tester automatize manuální analytik

Technická osoba, která se specializuje na testování počítačového hardwaru a softwaru. Je zodpovědná za to, že počítačový systém funguje tak, jak byl navržen.

3
Tester automatizace

Role testera automatizace je navrhovat, vytvářet, testovat a nasazovat efektivní řešení automatizace pro software. Implementuje vhodné automatizační techniky, aby přesně splnil krátkodobé a dlouhodobé cíle testovací strategie. Se sadou kódů a skriptů automatizujte co nejefektivněji z hlediska časové úspory.

Manuální tester

Manuální testeři provádějí testovací případy manuálně nebo-li ručně a zároveň berou v úvahu perspektivu koncového uživatele. Testeři potřebují naplánovat a implementovat testovací případy pro všechny základní funkce aplikace a zároveň reportují výsledky. Dále zajišťují, že všechny základní funkce softwaru fungují správně, a vytváří základ například pro automatizované testování.

Tester analytik

V rámci plánování testů je test analytik po ruce test manažerovi při specifikaci dílčích záležitostí. Pomáhá například se specifikací typů testů, nástrojů a testovacích technik, reviduje odhady a pomáhá při identifikaci vazeb mezi podklady pro testování a pracovními produkty testování.